• Phone
  • Map
  • Line
× Send

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกตั้งแต่ ค.ศ.1977

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยนายอรุณชัย วิเศษวงศ์สหกิจ ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท. ด้วยเจตจำนงของประธานซึ่งมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราตลอดจนนโยบาย (Customer Policy) ของตามความพึงพอใจของลูกค้าตลอด 45 ปีที่ผ่านมาเรามีการอัปเกรดมาตรฐานการผลิตของเราและพัฒนาระบบการจัดการของเราตามลำดับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กระบวนการผลิตของเราเริ่มต้นจากชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยางซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบในกระติกน้ำร้อนและการผลิตการฉีดพลาสติก กระบวนการเพื่อให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น ต่อมาเราก็มีเพิ่มกระบวนการอัดรีดสำหรับเสิร์ฟวัสดุเช่นยางซิลิโคนและพลาสติก ปัจจุบันบริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด มี 4 กระบวนการผลิตหลัก
1. แม่พิมพ์ยาง
2. ฉีดพลาสติก
3. ซิลิโคนอัดรีด
4. การอัดขึ้นรูปพลาสติก

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรองระบบมาตรฐาน IS09001:2008 ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ยกระดับการทำงานและขอรับรองเป็น IS09001:2015 ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนั้นแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (รถยนต์) เราจึงได้ขอรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 และปรับปรังเป็น IATF16949 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

1. มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน ยาง,พลาสติกเเละซิลิโคน ชั้นนำของประเทศไทย

2. ยกระดับการออกแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและ Safety Part ให้เป็นเลิศ

3. ยกระดับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

4. ยกระดับการบริการทั้งภายในและภายนอกประเทศแบบครบวงจร
( ตั้งแต่ให้คำปรึกษา / ออกแบบ / ขึ้นรูปสินค้า / ผลการทดสอบพื้นฐาน )

5. ขยายภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆให้มีหลากหลายให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริษัทในทุกสภาวะเศรษฐกิจให้มั่นคงเเละยั่งยืน

CSR & Activity

COVID - 19

Technic Industry Company Limited certified the ISO9001: 2008 standard in 2006

Reforest

Technic Industry Company Limited certified the ISO9001: 2008 standard in 2006

Subcon Exhibition

Technic Industry Company Limited certified the ISO9001: 2008 standard in 2006

Blood Donation

Technic Industry Company Limited certified the ISO9001: 2008 standard in 2006

Trainee Event

Technic Industry Company Limited certified the ISO9001: 2008 standard in 2006

Plant Tour

Technic Industry Company Limited certified the ISO9001: 2008 standard in 2006

Production & Facility

Procress

Machine

Laboratory Instrument